با تحول آموزش و به خصوص با گسترش استفاده از فناوری در امر آموزش، امروزه دیگر نمی‌توان انتظار داشت که فراگیران تنها پشت میز بنشینند و از سخنرانی مدرس یادداشت برداری کنند. فرآیند آموزش باید جذاب و مطابق نیازهای روز باشد. تمرین‌های تعاملی یکی از بهترین راهکارهایی است که برای این موضوع ارائه شده است. با استفاده از این تمرینات و درگیر کردن فراگیر در امر آموزش، نه تنها میزان فراگیری فرد افزایش یافته و ماندگاری محتوای آموخته شده بیشتر می شود، بلکه مهارت های حل مسئله و تفکر انتقادی نیز در فراگیران بهبود می‌یابد. با این همه، باید توجه داشت که همه‌ی این مزیت‌ها تنها در صورتی در دسترس خواهد بود که عناصر تعاملی با توجه به محتوا و نوع فراگیران به درستی انتخاب شود و تمرین‌ها دارای حداقلی از جذابیت باشند.

به عنوان نمونه در دروس دبیرستان،مسلما محتوای تعاملی ارائه شده برای درسی مانند فیزیک باید با محتوای تعاملی طراحی شده برای درسی مانند ادبیات تفاوت داشته باشد و به همین ترتیب یک تمرین تعاملی جذاب برای نوجوانان به احتمال فراوان جذابیت چندانی برای فراگیران بزرگسال نخواهد داشت.

از طرف دیگر استفاده از عناصر تعاملی و خلق جذابیت هم به همین شکل وابسته به محتوا و هدف آموزش است. یک آموزش تعاملی موثر در مثلا زبان‌آموزی بدون شک نیازمند رابطه‌ی دوطرفه‌ی صوتی قوی و جذاب است اما برای یادگیری مهارتی نظیر نقاشی ارتباط دو سویه‌ی صوتی امری الزامی نیست.

ویراطرح شما را در انتخاب عوامل تعاملی موثر، طراحی تمرین‌های جذاب و متناسب با محتوا و ارائه‌ی آن به فراگیران همراهی می‌کند.

1

2

3

4

مقالات