آخرین باری را به یاد بیاورید که غرق یک بازی شده، گذشت زمان را احساس نمی‌کردید و از اتفاقات محیط اطراف غافل شده بودید، احساستان چقدر متفاوت از زمانی بود که در دوران مدرسه و در سر کلاس،  پرواز یک پشه می‌توانست حواستان را چنان پرت کند که از درس آن روز هیچ چیز متوجه نشوید! هدف نهایی بازی وارسازی در آموزش، ایجاد احساسی مشابه اولی در فعالیت هایی مشابه دومی است و یا به زبان تخصصی تر استفاده از خصوصیت ها و تفکرهای بازیگونه در زمینه هایی که ماهیت بازی ندارند(مانند آموزش). با این حال بازی وار سازی به معنای تبدیل تمام ابعاد آموزش به بازی نیست، بلکه در واقع، جعبه ابزار قدرتمندی است برای ایجاد جذابیت در آموزش و غلبه بر چالش ها. مهمترین مزایای بازی وارسازی عبارتند از:

·         افزایش بهره وری آموزش

·         افزایش رضایت از آموزش

·         ایجاد حس وفاداری

·         ایجاد رابطه ی عمیق با کاربران

شاید برای همین مزایا است که یکبار، اریک اسمیت زمانی که رئیس هیات مدیره گوگل بود، گفت:« در آینده آنلاین، همه چیز مشابه یک بازی چندکاربره خواهد شد.»

با این همه به یاد داشته باشید که یک بازی وار سازی آموزشی موفق، نیازمند دو مهارت اساسی است: درک درست از طراحی بازی و درک درست از فنون آموزش. ما در ویراطرح با داشتن متخصصانی در هر دو زمینه، شما را در هر چه جذاب تر کردن آموزشتان همراهی می کنیم.

1

استفاده از کارشناس آموزش مجازی

2

انتخاب استراتژی یادگیری الکترونیکی

3

تبدیل دانش به دوره آموزش مجازی

4

بازدهی بیشتر با صرفه جویی در هزینه

مقالات